За Нас
Друштвото со ограничена одговорност “ЕКОН ЕЛЕКТРОН” како колективен постапувач согласно член 31од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема е регистрирано на 09.12.2014 година.

ЕКОН ЕЛЕКТРОН Обезбедува целосна усогласеност со сите правни аспекти на прописите за за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема


Animacija