Ценовник

 

ЦЕНОВНИК - 2022 година

 КАТЕГОРИЈА    ОПИС   ЗАКОН        ЦЕНА
по 1kg во денари               
 Категорија 1   Опрема за температурна размена   100   10
 Категорија 2  Екрани, монитори и опрема која има екрани со површина поголема од 100 см2    175   35
 Категорија 3   Светилки  350   70
 Категорија 4   Голема опрема (секоја опрема кај којашто некоја надворешна димензија е поголема од 50 см, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: апарати за домаќинство, информатичко   комуникациска технологија и телекомуникациска опрема, опрема за потрошувачи, опрема за осветлување, опрема што репродуцира звук или слики, музичка опрема, електрични   и   електронски алати, играчки, опрема за спорт и рекреација, медицински уреди, инструменти за следење и контрола, автоматски диспанзери, опрема за производство на   електрични   струи). Оваа категорија не ја опфаќа опремата вклучена во Категориите од 1 ,2 и 3 од овој став   100   10
 Категорија 5  Мала опрема (секоја опрема кај којашто ниту една надворешна димензија не е поголема од 50 см вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: апарати за домаќинство, опрема за   потрошувачи, опрема за осветлување, опрема што репродуцира звук или слики, музичка опрема, електрични и електронски алатки, играчки, опрема за спорт и рекреација,   медицински  уреди, инструменти за следење и контрола, автоматски диспанзери, опрема за производство на електрични струи). Оваа категорија не опфаќа опрема вклучена во   Категориите од 1,2,3 и 6 од овој став и   150   30
 Категорија 6  Мала информатичко -комуникациска технологија и телекомуникациска опрема (секоја опрема кај којашто ниту една надворешна димензија не треба да е поголема од 50 см)   100   20


Animacija